Napišite Fan Report (izveštaj)

Kažite drugim fanovima šta mislite o performansu izvođača na koncertu ili događaju na kojem ste bili.

Napišite novi Jovan Maljoković Fan Report

Morate popuniti polja u prikazanoj formi, i molimo Vas da izbegnete eksplicitne reči i fraze prilikom pisanja Fan Report-a, jer izveštaji sa neodgovarajućim jezikom neće biti objavljeni.

Ocena

Fan Report sadržaj dužina mora biti između 150 i 1000 karaktera